ABOUT CASC
Leadership

 

                                       

                      Wu Yansheng                              

Chairman of the Board    

                         

Xu Qiang

President 

Fang Xiangming
Executive Director

Zhang Jianheng 

Vice  President

Yang Baohua   

Vice President  

Xie Jun

Team Leader of Discipline Inspection Commission

 

Wang Haibo   

Vice President

Zhang

Zhongyang

Vice President

Li Hong

Vice President