ABOUT CASC
Leadership

 

                                       

                      Wu Yansheng                              

Chairman of the Board    

                        

Zhang Zhongyang

President 

Fang Xiangming

Executive Director

Xie Jun

Team Leader of Discipline Inspection Commission

Li Hong  

Vice President

Deng Hongbing

Vice President

 

Fang Shili  

Chief Accountant

Lin Yiming

Vice President